CS EN DE
MENU HOME
CZE

POLITIKA IMS

(Politika Integrovaného systému řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce)

 

Tato politika byla vytvořena vedením společnosti Futaba Czech, s.r.o. a je vyjádřením postoje vedení společnosti a jejích zaměstnanců ke kvalitě, životnímu a pracovnímu prostředí. Základním cílem je být kvalitním a významným dodavatelem kovových dílů v automobilovém průmyslu s důrazem na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.  Naší snahou je neustále snižovat dopady vysoce odborným řízením a odpovědným přístupem všech zaměstnanců.

 

     Všichni ve společnosti Futaba Czech, s.r.o. jsou si vědomi, že:

 • základní povinností vedoucích pracovníků je odpovědnost za nastavení a dodržování postupů z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí na svěřeném úseku,
 • každý zaměstnanec přispívá k udržení stanovené úrovně kvality, podílí se na neustálém zlepšování systému BOZP a má odpovědnost za ochranu životního prostředí při vykonávání všech svých činností.

 

Řízení kvality, ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence, patří k nejvyšším prioritám společnosti Futaba Czech, s.r.o.

 

Kroky vedoucí k neustálému zlepšování IMS:

QMS (Systém řízení kvality)

 • zajišťování a neustálé zlepšování systému managementu kvality v souladu s kontextem organizace
 • zvyšování důvěry zákazníků společnosti plněním jejich požadavků a očekávání
 • dosažení vysoké a stabilní kvality svých produktů

EMS (Systém řízení životního prostředí)

 • optimalizace výrobních procesů vedoucí ke zlepšování environmentální výkonnosti
 • snižovaní produkce odpadů a odpadních vod
 • prevence mimořádných událostí

BOZP management (Systém řízení bezpečnosti práce)

 • snižování rizik na pracovištích
 • prevence vzniku úrazů a poškození zdraví
 • neustálé zlepšování systému BOZP a stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

   

Pro splnění těchto kroků přijímá vedení společnosti tyto zásady:

 1. Plnit požadavky závazných povinností týkající se všech složek ochrany životního prostředí, bezpečnosti, jakož i jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala.
 2. V rámci výrobních, technologických a ostatních procesů pomocí efektivního systému řízení prosazovat neustálé zlepšování v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí v souladu s kontextem organizace a s ohledem na požadavky zainteresovaných stran
 3. Zahrnout cíle, cílové hodnoty a programy IMS do všech stupňů podnikatelského plánu a přezkoumávat jejich plnění a jejich účinnost v rámci hodnocení vedením.
 4. Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti odpovědným způsobem ve vztahu k pracovnímu prostředí a vést zaměstnance k dodržování stanovených pravidel v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí. Posilovat otevřenou komunikaci a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním jejich podnětů a reagováním na ně.
 5. Prezentovat, realizovat a udržovat aktuální IMS politiku a předávat ji vhodnou formou relevantním zainteresovaným stranám.
 6. Přihlížet při výběru dodavatelských firem a obchodních partnerů k jejich přístupu k řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vyhodnocovat a upřednostňovat spolupráci s dodavateli splňujícími požadavky systému managementu řízení kvality podle ISO 9001 a IATF 16949, se zavedeným systémem řízení životního prostředí podle ISO 14001 a dodavatele sledující politiku zdraví a bezpečnosti práce podle systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001.

 

Uichi Maeda, president
V Havlíčkově Brodě, 2. 9. 2019